تکیه بر کسب و کار بومی و توسعه کشت محصولات محلی، یکی راهکار توسعه اقتصادی پایدار در استان سیستان و بلوچستان خواهد بود.

طی نشست دبیر کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست با اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان (زابل)، راهکارهای توسعه اقتصادی پایدار در استان مورد بررسی قرار گرفت.

استان سیستان و بلوچستان، با توجه به ظرفیت های بزرگ موجود و همچنین نیروی انسانی توانمند و جوان، طی سالهای اخیر، محل اجرای طرح های متعدد توسعه فناوری های نو با حمایت معاونت علمی و فناوری بوده است. کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست نیز با مشارکت شرکت های دانش بنیان و فناور و همچنین مراکز علمی و تحقیقاتی کشور، تاکنون اقدام به اجرای طرح های الگویی و همچنین توسعه بازار محصولات فناورانه متعددی با هدف بهبود کسب و کار و معیشت مردم این استان نموده است.
دکتر ابراهیمی، مشاور معاون علمی و فناوری در امور آب، طی نشستی با حضور دکتر محمدرضا ناروئی راد، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان (زابل) و سایر اعضای هیئت علمی مرکز، ضمن تاکید بر ادامه تلاش های خوب صورت گرفته، شناسایی ظرفیت های توسعه ای استان و تمرکز بر این ظرفیت ها در تعریف اقدامات جدید را ضروری دانستند و عنوان داتشند نقش مراکز علمی و تحقیقاتی در مشخص نمودن مصداق ها و ارائه راهکارهای فناورانه برای ایجاد کسب و کارهای محلی و مبتنی بر منابع طبیعی موجود، بسیار مهم و ضروری است.
دبیر کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه به مرور برخی طرح های اجرا شده با حمایت این کارگروه از جمله گلخانه ها و استخرهای پرورش ماهی کوچک مفیاس خانگی پرداختند و از برنامه ریزی برای اصلاح و توسعه باغات انگور یاقوتی در استان خبر دادند و تاکید کردند باید در راسای ترویج و توسعه محصولات بومی استان که به تازگی ثبت رقم شده شامل خربزه رقم قندک و سفیدک و سایر محصولات بومی که ارزش اقتصادی و توسعه ای دارند، برنامه ریزی و اقدام کرد.
در پایان نیز بازدید از برخی طرح های اجرا شده در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان (زابل) صورت گرفت.
کلمات کلیدی
//isti.ir/Z6jq